AT PŘÍKAZY - OVLÁDÁNÍ MODEMU

ATA -"Zvedne sluchátko" a snaží se navázat spojení. Komunikační programy prováděj tento příkaz automaticky, jakmile zazvoní telefon, jsou-li nastaveny na příjem.
A/ -Opakuje poslední příkaz.
ATBn -Komunikace podle normy Bell, nebo CCITT
U některých typů FAX-MODEMů pouze B0 a B1 (autoscan mód a rychlost pomocí F0...F10)
ATB0 - CCITT mód V.22 -1200bps
ATB1 - Bell mód 1200bps
ATB2 - Autoscan mód
ATB3.. viz níže
ATB15 - Navázání spojení s určitou modulační rychlostí - viz originál např. pro faxmodem 33 600bps GVC takto:
B3 CCITT V.23 mode only
B4 300bps connection only
B5 1 200bps connection only
B6 2 400bps connection only
B7 4 800bps connection only
B8 9 600bps connection only
B9 14 400bps connection only
B10 16 800bps connection only
B11 19 200bps connection only
B12 21 600bps connection only
B13 28 800bps connection only
B14 31 200bps connection only
B15 33 600bps connection only
Zrušení nastavení povelem &H

ATDn - Vytáčení telefonního čísla.
ATDT - T - tónová volba
ATDP - P - pulsní volba, standard v našich krajích.
ATDL - L - Opakování posledního volaného čísla ATD
ATD=1 - S - Vytáčení telefonních čísel ze zásobníku paměti modemu
Např.: ATDPS=1 ENTR - vytoč číslo uložené v paměti 1

ATD, - , - čárka čeká po dobu nastavenou v registru S8 bývá nastaveno na 2 vteřiny (doba čekání při čárce se dá nastavit). POZN.: , - "Čárka" - Prodleva ( umístěno kdekoliv v číselné řadě zajistí pauzu několik vteřin před pokračováním vytáčení. Hodnota nastavena v registru S8)

! - Vyvolání Hookfash (přerušení vidlicí) umístěno kdekoliv ve vytáčecí řadě způsobí na tomto místě zavěšení na 0,5s a pak pokračování ve volbě. Tato modifikace umožňuje přístup k charakteristice PBX jako je přenášení hovoru ; - Návrat k příkazovému režimu terminálu po vytočení sekvence čísel. Tato funkce se použije v případě volby čísel delších než 40 znaků, kde by došlo k přeplnění příkazového zásobníku (buffer).

@ - Odpověď ( umístěno za telefonním číslem říká modemu, aby počkal na 5s ticha před dalším vytáčením v řadě)

R za číslem - Návrat k originálnímu módu odpovědí, (modem přejde po zavolání do režimu odpovídajícího modemu)

ATDW -W - čeká na oznamovací tón. Používá se u místních ústředen s provolbou, ale u většiny z nich se oznamovacího tónu takového, aby ho modem rozpoznal, stejně nedočkáte. Takže příkaz pro vytočení telefonního čísla na BBS z telefonu, který musí vytáčet nulu, aby se dostal na státní linku, bude vypadat asi takto: ATDP,0,2351843

ATEn - Zpětné hlášení (ECHO) pro terminál
ATE0 - ECHO NE
Modem vám nebude posílat echo příkazů, které píšete. Předpokládá se, že echo zajistí buď váš komunikační software (nastavený na /half/ poloviční duplex), nebo protější stanice. (poloviční duplex znamená, že přenos probíhá oběma směry, ale vždy pouze jedním směrem , na rozdíl od plného duplexu, kdy přenos probíhá oběma směry současně- buď po 4drátovém okruhu, nebo na různých frekvencích -2dr.okruh)

ATE1 - ECHO ANO
Modem vrací napsané znaky zpět na terminál. Toto je standardní nastavení.

ATF1 - Tato funkce je pouze u některých modemů a způsobuje, že ATE1 platí jen doo doby, než je navázáno spojení.
ATHn - Zavěšení a vyvěšení linky modemem
ATH0 - Modem "Zavěsí "
ATH1 - Modem "Zvedne " a je připraven vytáčet.
ATIn - Dotaz poslaný modemu na jeho identifikaci,"n"=číselný údaj .U některých FAX-MODEMů má různé významy
ATI0 - Vypíše tovární typ, výrobní číslo
ATI1 - Vypíše kontrolní součet ROM
ATI2 - Vypíše interní test paměti (OK nebo ERROR)
ATI3 - Vypíše typ a sérii V.24bis nebo Firmware /firemní nastavení/
ATI4 - Vypíše typovou sérii vnitřního programu (konfiguraci)
ATLn - Ovládá hlasitost reproduktoru.
ATL0 - Nejtišší
ATL1 - Nejtišší.
ATL3 - Nejhlasitější.
ATM0 - Vnitřní reproduktor modemu vždy vypnut.
ATM1 - Reproduktor je zapnut až do navázání spojení. Toto bývá běžné nastavení.
ATM2 - Reproduktor je zapnut stále i během přenosu.
ATM3 - Reproduktor se vypíná během vytáčení a navazování spojení.
ATN - Modulace rychlosti při navázání spojení. U některých typů FAX-MODEMů nefunkční
ATN0 - Vypnutí autoscan módu
ATN1 - Zapnutí autoscan módu (ATB ignorován a FAX-MODEM se snaží navázat spojení podle CCITT)
ATOn - Návrat z příkazového režimu do režimu komunikace
ATO0 - Byl-li modem na lince a přešel do příkazového režimu, lze ho tímto příkazem vrátit z režimu příkazového do režimu komunikace na linku.
ATO1 - Totéž jako ATO, ale s přizpůsobením rychlosti.
ATP - Nastavení pro default pulsní vytáčení (pak je možné vynechávat "P" ve vytáčecím příkazu)
ATQn - Povolení nebo zakázání odezvy modemu na obrazovce po zadání příkazů

ATQ0 - Modem vrací potvrzení, že provedl příkaz. V případě, že byl příkaz správně interpretován, vrací buď OK (ATV1), nebo (ATV0). Jde o běžné nastavení.
ATQ1 - Modem sice provedl příkaz, ale nedá vám o tom žádnou zprávu.
ATSn - Čtení a zápis stavu S registrů
ATSn? - Čte (vypíše) stav požadovaného registru daného "n"=číslice
ATSn=? - Zapiš hodnotu "?" do registru "n" (např. ATS1=3)
ATT - Nastavení tónového vytáčení
ATVn - Volba slovního nebo číselného formátu odezvy modemu na příkazy nebo spojení
ATV0 - Návratové kódy jsou numerické, 0 = OK, 3 = NO CARRIER, 4 = ERROR, 7 = BUSY atd.
ATV1 - Návratové kódy jsou textové řetězce, jako například OK, ERROR, BUSY, NO CARRIER atd. Jde o nastavení běžné pro většinu komunikačních programů.
ATWn - Volba jak má modem hlásit spojení U některých FM se může mírně lišit, nebo se používá příkazů\V0, \V1, \V2.
ATW0 - Modem nehlásí protokol spojení, pouze rychlost DTE
ATW1 - Modem hlásí typ korekčního protokolu a rychlost DTE
ATW2 - Modem hlásí jen rychlost spojení DCE
ATXn - Nastavení volací charakteristiky a odezvy
ATX0 - Modem nebude před vytáčením čekat na oznamovací tón, nebude rozeznávat obsazovací tón a návratová hodnota po pokusu o vytočení čísla bude buď CONNECT, nebo NO CARRIER.
ATX1 - Stejně jako ATX0, ale CONNECT je doplněn informací o rychlosti spojení, tedy např. CONNECT 1200 nebo CONNECT 2400.
ATX2 - Stejné nastavení jako ATX1, ale než začne vytáčet, čeká na oznamovací tón. V případě, že nepřijde, vrací NO DIAL TONE. Protože většina našich telefonních ústředen nedává oznamovací tón korektně, nelze toto nastavení doporučit.
ATX3 - Totéž jako ATX1, ale rozeznává obsazovací tón a pak nečeká na vypršení časového limitu, ale rovnou hlásí BUSY. Ne vždy jsou naše obsazovací tóny korektní, přesto bývá toto nastavení nejběžnější.
ATX4 - Kombinace všech předchozích možností, čeká tedy na oznamovací tón, vrací BUSY, NO DIAL TONE nebo CONNECT XXXX (kde XXXX je rychlost spojení). Opět nelze doporučit, protože málokde v Československu najdete
ústřednu, která vám dává správný oznamovací tón. (předpokládá se oznamovací tón používaný v USA nepřerušovaný).
ATY - Reakce na přerušení
ATY0 - Dlouhodobé přerušení od vzdáleného FM je zakázáno
ATY1 - Dlouhodobé přerušení je povoleno
ATZ - "RESET" modemu a inicializace podle nastavení v NVRAM č.0 (ovšem jsou i modemy bez NVRAM, u těch se musí dělat konfigurace vždy znovu).
ATZ1 - Reset modemu a inicializace podle aktivní konfigurace zapsané v NWRAM č.1
AT&Cn - Výběr způsobu reakce na stav nosné linky U některých modemů je DEFAUL 0 u jiných 1
AT&An ???? nastavení vyzývacího a odpovídacího režimu ??????
AT&C0 - DCD modemu je stále nastaveno na 1 (zapnuto) bez ohledu na stav signálu Carrier Detect (nastavuje se při navázání spojení, shazuje při ukončení).
AT&C1 - DCD modemu sleduje stav signálu Carrier Detect. Toto bývá běžné nastavení.
AT&Dn - Nastavení reakce na signál DTR ze sériového portu RS232 U některých typů FM je DEFAULT různě
AT&D0 - Modem ignoruje stav DTR.
AT&D1 - Při přechodu DTR z 1 na 0 se modem nastaví do příkazového režimu.
AT&D2 - Při přechodu DTR z 1 na 0 modem zavěsí a přejde do příkazového režimu a má zakázáno automatické odpovídání. Některé modemy zároveň vynulují registr S0 (počet zvonění pro přihlášení). Tato hodnota se používá nejběžněji.
AT&D3 - Při přechodu DTR z 1 na 0 modem zavěsí a inicializuje se.
AT&E - Automatické přizpůsobení rychlosti podle kvality linky U některých typů FM tento příkaz není
AT&E0 - Vypnuto
AT&E1 - Zapnuto
AT&Fn - Volba továrního natavení modemu U některých modemů pouze &F
AT&F0 - Vyvolá tovární nastavení (V.24 s hardware řízením toku)
AT&F1 - Blíže viz originální manuál.
AT&Gn - Nastavení "Guard" (hlídacího) tónu
AT&G0 - "Guard" tón je vypnut
AT&G1 - Zvolení tónu 550Hz
AT&G2 - Zvolení tónu 1800Hz

AT&H - Zrušení nastavení Bn pevná rychlost spojení

POKRAČOVÁNÍ AT PŘÍKAZŮ