POKRAČOVÁNÍ AT PŘÍKAZŮ

AT&Ln - Výběr telefonní linky U některých modemů se nepoužívá
AT&L0 - Modem je nastaven pro komutované telefonní linky.
AT&L1 - Nastavení pro pevné (pronajaté) okruhy bez mezivolby
AT&L2 - Volba pronajaté pevné linky a autoconect
AT&Mn - Výběr režimu komunikace
AT&M0 - Asynchronní režim
AT&M1 - Synchronní režim pro spojení asynchronní
AT&M2 - Synchronní režim
AT&M3 - Manuální, synchronní režim
AT&N0 - Vnitřní zdroj časového signálu
AT&N1 - Externí zdroj časového signálu dodaný přes DTE
AT&N2 - Zdroj časového signálu je brán z protějšího modemu
AT&Pn - Volba délky pulsů u impulsního vytáčení
AT&P0 - Sepnut / mezera 61 / 39 10pps(10imp./s) (USA , Kanada a většina evropských zemí i ČR).
AT&P1 - 67 / 33 10pps(10imp./sec)(GB) ( Někdy i AT&P2- poměr 67/33, ale s polovičními délkami impulsů a mezi impulsové mezery, používá se např. v Japonsku)
AT&Rn - Nastavení signálů RTS a CTS
AT&R0 - CTS sleduje RTS, CTS se zapne přechodem z "0" do "1", s prodlevou specifikovanou registrem S26 (default)
AT&R1 - Modem ignoruje RTS, CTS je aktivní
AT&Sn - Nastavení režimu práce se signálem DSR normy EIA-232-D Pouze pro synchronní operace.
AT&S0 - Signál DSR je vždy nastaven
AT&S1 - Normální funkce DSR, běžné nastavení (DSR je vypnut v příkazovém módu a zapnut v ON line módu /sleduje stav nosné DCD/)
AT&Tn - Testy a diagnostika
AT&T0 - Ukončení probíhajících testů
AT&T1 - Lokální analogová zpětná vazba L3 ověří cesty mezi místním modemem a místním DTE (PC)
AT&T2 - Lokální analogová zpětná vazba L3 se sebetestem. Modem provádí smyčku uvnitř sebe a prověřuje obvody vysílání a přijímání pro lokální modem U některých typů FM se nepoužívá
AT&T3 - Lokální digitální smyčka umožňující přímou komunikaci operátorů obou modemů (lokálního i vzdáleného). Prověřuje oba modemy a telefonní spoj.
AT&T4 - Přijmutí požadavku vzdáleného modemu na digitální test smyčky vzdáleného počítače
AT&T5 - Zamítne požadavek - " -
AT&T6 - Vzdálená digitální smyčka L2. Propojení tel. obvodu - to co je modemu posláno, musí být vráceno zpět. Prověřuje lokální i vzdálený modem, lokální vazbu dat a telefonní obvod.
AT&T7 - Vzdálená digitální smyčka L2 se sebetestem. Prověřuje vzdálený modem a telefonní obvod
AT&T8 - Místní analogová smyčka L2 se sebetestem
AT&V - U většiny modemů způsobí tento příkaz výpis nastavení modemu, případně i výpis nastavení uloženého NVRAM.
AT&Wn - Tímto příkazem se ukládá nové nastavení modemu do jeho zápisové paměti
AT&W0 - Zápis je povolen do paměti č.0
AT&W1 - Zápis je povolen do paměti č.1
AT&Xn - Volba zdroje hodinové synchronizace Pouze pro synchronní operace, u některých modemů se nepoužívá
AT&Yn - Volba konfigurace modemu ze dvou pamětí
AT&Y0 - Nahraje do modemu nastavení z paměti č.0
AT&Y1 - Nahraje do modemu nastavení z paměti č.1
AT&Zn - Uložení telefonních čísel do pamětí modemu. Lze uložit až čtyři různá čísla, každé o max. 26 číslic
Např. AT&Z1=,02,727512<CR>.
AT\An - Maximální velikost bloků pro MNP, nebo
(AT\An - Nastavení velikosti bufferu při zabezpečeném přenosu. Místo "n" je hodnota v rozmezí 0 až 3, je třeba vyzkou-šet, které nastavení je v kombinaci určitého modemu a přenosového programu nejvýhodnější.)
AT\An - Pro nastavení bloků MNP pak platí:
AT\A0 - Velikost bloků 64 znaků
AT\A1 - Velikost bloků do 128 znaků
At\A2 - Velikost bloků do 192 znaků
At\A3 - Maximum je do 256 znaků (default)
AT\Bn - Vysílání po přerušení přenosu. Pokud není použit protokol MNP, je vysílán příkaz pro přerušení do protější stanice, kde délka je 100x parametr "n" v milisekundách. Je-li tento parametr použit pro protokol MNP, tak je vysíláno upozornění PDU(n=1-9).
AT\Gn - Řízení toku dat. Tímto příkazem se povoluje nebo zakazuje řízení toku dat v normálním módu. Pokud je zvolen protokol oprav chyb (MNP, V.42bis) je tento příkaz ignorován pokud spojení je pod jeho kontrolou
AT\G0 - Řízení toku dat není povoleno (default)
AT\G1 - Řízení toku dat je povoleno
AT\Jn - Automatické nastavení DTE
AT\J0 - Rychlost mezi modemem a počítačem je konstantní, nepřizpůsobuje se rychlosti spojení mezi modemy. Toto je standardní nastavení pro přenosy s korekcí chyb,
POZOR: vyžaduje použití \Q1 nebo \Q2.

AT\J1 - Rychlost mezi modemem a počítačem se přizpůsobí rychlosti spojení mezi modemy. Pro přenosy s korekcí chyb se toto nastavení nedoporučuje.
AT\Kn - Řízení přerušení. Tento příkaz udává, jak se modem zachová přijme-li přerušení DTE z protějšího faxmodemu.

Je-li signál přerušení z DTE přijat v normálním módu nebo v protokolu MNP.
AT\K0,2,4 -Modem přechází do příkazového módu (čeká na příkaz AT) a sám nevysílá do druhého modemu
AT\K1 - Modem nuluje terminál, vyrovnávací paměť a posílá přerušení protějším modemu
AT\K3 - Modem nenuluje vyrovnávací paměť a posílá přerušení protějšímu modemu
AT\K5 - Modem posílá protějšku přerušení společně v posloupnosti s přenášenými daty

Je-li signál přerušení přijatý od protějšího modemu v normálním módu.
AT\K0,1- Modem nuluje terminál, vyrovnávací paměť a posílá přerušení do místního DTE
AT\K2,3- Modem nenuluje terminál a vyrovnávací paměť, ale pošle přerušení do místního DTE.
AT\K4,5- Modem pošle přerušení v posloupnosti dat
AT\Nn - Volba spojovacího módu pro přenosové spojení U některých modemů typu FM jsou rozdíly ve významu \N0...
AT\N0 - Normální mód, rychlost je vyrovnána automaticky u modemu
AT\N1 - Direct - přímý mód, rychlost je stejná mezi modemy a počítačem
AT\N2 - Reliable -spolehlivý mód, vyšší spolehlivost, kdy také mohou být rozdílné rychlosti mezi modemem a počítačem a též mezi protějškem, protože se provádí automatické vyrovnání
NELZE POUŽÍT při situaci, kdy modem nemá MNP vlastnosti!!
AT\N3 - Auto reliable - rozšířený automatický mód (obdoba \N3, ale rozšířené o automatiku). Pracuje obdobně jako předcházející mód a pokud do 3s nenaváže MNP spojení, přepne na \N0
AT\N4 - Oprava chyb korekcí LAMP
AT\N5 - Oprava chyb korekcí LAMP nebo MNP
AT\N6 - Oprava chyb korekcí LAMP, MNP nebo NORMAL
AT\Q - Řízení toku dat U některých typů FM se používá &K0, &K3, &K4 a mohou být též další rozdíly.
AT\Q0 - Bez handshaku. Modem nemá možnost pozastavit posílání dat z modemu do počítače.
AT\Q1 - Softwarový handshake XON/XOFF. Nevhodný pro binární data, některé starší přenosové programy však jiný handshake neumějí.
AT\Q2 - Jednosměrný hardwarový hadshake RTS/CTS. Modem může ovládat posílání dat z počítače do modemu, počítač nemůže ovládat tok dat z modemu do počítače.

Nejvhodnější nastavení.
AT\Q3 - Obvykle obousměrný RTS/CTS hadshake. S některými přenosovými protokoly (Zmodem) se špatně snáší, nedoporučuje se proto ho používat.
AT\S - Pokud není výpis nastavení přes AT&V, pak ho pravděpodobně získáte tímto příkazem. U některých modemů fungují oba, u některých MNP modemů AT&V způsobí zobrazení základního nastavení a
AT\S zobrazí nastavení parametrů souvisejících s MNP.

AT\Tn - Časovač 0 - 90 minut
AT\Vn - Hlášení o rychlosti spojení U některých typů FM se používá ATW0, W1, W2 - U některých FM různý význam \V1...
AT\V0 - Rychlost DCE Modem vrací pouze základní návratové kódy tak, jak byly popsány u příkazu ATX,
například CONNECT 2400.
AT\V1 - Rychlost DCE s rozšířeným kódem Rozšířené návratové kódy obsahující informaci o zabezpe-čení přenosu.
Návratový kód pak může vypadat například CONNECT 2400/MNP/MNP5 nebo CONNECT 2400/REL, CONNECT 2400/ARQ/MNP/MNP5 podle typu modemu.
AT\V2 - Rychlost DTE
AT\V3 - Rychlost DTE s rozšířeným kódem
AT%Cn - Výběr typu komprese
U některých modemů se používá pouze %C0, %C1, v tom případě
%C1 stejný význam jako %C3 a nebo %C0, %C1 a "H0, "H3
AT%C0 - Komprese dat vypnuta vždy
AT%C1 - Komprese dat zapnuta MNP5
AT%C2 - Komprese zapnuta V.42bis
AT%C3 - Komprese zapnuta MNP5 a V:42bis
AT%E0 - Zakázán auto - retrain (vzdálené ECHO)
AT%E1 - Povolen auto - retrain (vzdálená ECHO)
AT%Ln - Nastavení výstupní úrovně
009 = -9dB (asi 1dB na číslici)
010 = -10dB
011 = -11dB
043 = -43dB
POZOR : U některých typů FM udává úroveň vstupního signálu a u některých není příkaz zaveden!

AT%Mn - Výběr V.34, V.FC
U některých FM není příkaz zaveden
AT%M0 - Autodetekce V.34, V.FC
AT%M1 - V.34
AT%M2 - V.FC
AT%P0 - Vypnut autoconnect při zapnutí , použita pronajatá linka
AT%P1 - Zapnut autoconnect při zapnutí , použita pronajatá linka
AT%Q - Monitorování kvality linky
U některých FM se nepoužívá

AT%S - Zabezpečení při zpětném volání
U některých FM se nepoužívá
 

AT%W - Vyčkání na oznamovací tón ( umístěno za číslem způsobí vyčkání 30s
/registr S7/ na identifikaci jednosekundového souvislého vytáčecího tónu).
Užívá se u PBX.

Kromě příkazů se modemy nastavují i uložením hodnot do některých registrů. Takto: Například : ATS0=4 nastaví reg.0 na hodnotu 4

STRUČNÝ VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH REGISTRŮ:

Registry S0 až S15 bývají obvykle využity pro tutéž funkci. Nicméně je nutná kontrola podle originálního manuálu!!


S0 - 0-255 po kolika zazvoněních má modem zvednout sluchátko.
Pokud je v S0 hodnota 0 , modem nezvedá.
S1 - 0-255 určuje skutečný počet zvonění a při shodě s registrem S0 se modem automaticky přihlásí.
S2 - 0-127 Hodnota znaku, který, je-li rychle třikrát po sobě vysílán na modem, způsobí přechod modemu ze stavu na lince do příkazového režimu. Obvykle to bývá 43, tedy znak +.
S3 - 0-127 Hodnota ukončovacího znaku příkazů, obvykle 13, tedy CR.
S4 - 0-127 Hodnota znaku pro novou řádku, obvykle 10 (LF).
S5 - 0-127 Hodnota znaku pro výmaz, obvykle 8 (Backspace).
S6 - 2-255 Jak dlouho po zvednutí sluchátka modem čekat, než začne vytáčet číslo. Čas je v sekundách.
S7 - 1-255 Jak dlouho modem čeká na navázání spojení. Čas je uveden v sekundách a počítá se k němu i doba potřebná k vytáče-ní čísla. I 40 bývá někdy málo.
S8 - 0-255 Jak dlouho modem čeká při čárce v telefonním čísle. Standardní hodnota jsou 2 sekundy.
S9 - 1-255 Jak dlouho musí být detekován signál Carrier, aby bylo spojení považováno za navázané. Čas je uveden v deseti-nách sekundy a standardně se tato hodnota pohybuje kolem čísla 8.
S10 - 1-255 Za jak dlouho po ztrátě signálu Carrier modem zavěsí. Čas je uveden v desetinách sekundy a bývá to přibližně 14. Vyšší hodnota zamezí ztrátě spojení při horší lince, otázkou je, zda se na takové lince dá přenášet.
S11 - Bitmapový registr voleb rychlosti tónového vytáčení (definuje rychlost DTMF 50-255)
S12 - 0-255 nastavení doby zpoždění vyžadované před a po vysílání znaku pro návrat (ESC).
S13 - Neobsazeno
S14 - Bitmapový registr voleb
S15 - Neobsazeno
S16 - Bitmapový registr testů
S17 - Neobsazeno
S18 - 0-255 doba pro diagnostický test ( je-li hodnota 0, musí být
všechny testy ukončeny AT&T)
S19 - Neobsazeno
S20 - Neobsazeno
S21 - Bitmapový registr
S22 - Výsledky bitmapového registru pro hlasitost odposlechového reproduktoru
S23 - Bitmapový registr
S24 - Neobsazeno
S25 - Zpoždění do DTR ( v synchronním módu určuje dobu, kterou
modem čeká po spojení před DTR .To umožňuje modemu ignorovat přechod DTR z ON do OFF)
S26 - Zpoždění RTS do CTS, ( modem po nastavenou dobu ignoruje změnu RTS/CTS a využívá se jen v synchronním režimu)
S27 - Bitmapový registr
S28 - Bitmapový registr impulsního vytáčení a rychlosti

POZNÁMKY
Příkaz ATS0=4 nastaví registr S0 na hodnotu 4, obdobně se nastavují i ostatní registry.
Příkaz ATS1? pak zobrazí hodnotu registru S1.

Příkazová sada AT modemů Rockwell
 

Největším současným světovým výrobcem čipových sad je americká firma Rockwell. Uživatel si tedy nejpravděpodobněji zakoupí modem postavený na této čipové sadě, a proto uvedu stručný přehled příkazů AT podporovaných firmou Rockwell.
(Jak jsem se zmínil výše, ne všechny firmy používají tytéž AT příkazy).
 

A/ Opakování posledního příkazu
ATA Přiměje modem k zahájení odpovídací sekvence
ATBn Volba komunikačního standardu
ATCn Řízení nosné
ATD... Volba telefonního čísla
ATEn Řízení příkazové odezvy
ATFn Volba přenosového standardu
ATH Zavěšení
ATIn Identifikace
ATLn Regulace hlasitosti
ATMn Řízení reproduktoru
ATNn Automatické nastavení přenosových protokolů
ATOn Návrat do datového režimu
ATP Nastavení impulsní volby
ATQ Navracení výsledkových kódů
ATSn? Čtení S - registru
ATSn=r Nastavení hodnoty S - registrů
ATT Nastavení tónové volby
ATVn Řízení výsledkových kódů
ATWn Hlášení modemu při navázání spojení
ATXn Řízení postupu volání
ATYn Reakce na signál přerušení
ATZn Inicializace modemu
AT&Cn Řízení DCD
AT&Dn Řízení signálu DTR
AT&Fn Nastavení základních profilů
AT&Gn Nastavení pilotního tónu
AT&Jn Řízení telefonního spojení ( nefunkční)???
AT&Kn Řízení toku dat modem - počítač
AT&Ln Nastavení provozu vytáčení nebo vyčkávání / komutovaná nebo pevná linka/
AT&Mn Synchronní / asynchronní provoz (pro synchr. je potřeba kabel 25 Pin/ 25Pin)
AT&Qn Výběr komunikačního módu
AT&Rn Řízení toku dat RTS / CTS
AT&Sn Řízení signálu DSR
AT&Vn Výpis nastavení
AT&Wn Uložení okamžitého nastavení do konfigurační paměti
AT&Xn Zdroj hodin synchronního přenosu
AT&Yn Výběr uloženého profilu pro počáteční inicializaci
AT&Zn=x Uložení telefonního čísla do paměti
AT\An Definice délky bloku pro MNP
AT\Bn Délka signálů přerušení
AT\F Vypíše seznam zapsaných telefonních čísel
AT\Gn Protokol XON / XOFF
AT\Jn Nastavení přenosové rychlosti
AT\Kn reakce na přerušení
AT\Ln Blokový nebo plynulý přenos MNP
AT\Nn Volba metody korekce chyb
AT\Sn Výpis aktuálního nastavení modemu
AT\Wn V.23 - provoz s rozdílnými přenosovými rychlostmi
AT%Cn Povolení datové komprese
AT%En Snížení přenosové rychlosti při špatné kvalitě linky
AT%Fn Směr použitých přenosových rychlostí při V.23
AT%L Ukazatel úrovně signálu
AT%Q Ukazatel kvality vedení
AT*C Heslo pro dálkové ovládání
AT*D Telefonní čísla opatřená pauzami
AT*E Ukončení režimu dálkového nastavování
AT*Hn Rychlost navazování spojení MNP 10
AT*L Vypíše seznam telefonních čísel pro zpětná volání
AT*Pn Zadání hesel pro zpětná volání
AT*R Zapnutí režimu dálkového nastavování
AT)Mn Zapíná automatické vyladění signálů MNP 10
AT- Kn Povoluje změnu na MNP 10
AT- Qn Snížení rychlosti na V.22 a V.23bis

 

Samostatnou kapitolu tvoří příkazy AT pro hlasové modemy (typu AT+V)

PŘÍKAZY NASTAVUJÍCÍ MODEM:
To jsou tedy běžné příkazy pro nastavení modemu. Jejich zadání lze kombinovat např. ATE1X3V1 atd. Je-li modem nastaven, např. AT&W slouží k zápisu nastavení do NVRAM modemu. Příkaz ATZ potom zase vyvolá nastavení modemu z NVRAM.
 

K ŘÍZENÍ PŘENOSU
Při přenosu je nutné přinejmenším na vysílací straně regulovat posílání dat z počítače do modemu. Tato regulace se běžně nazývá řízení toku dat ( někdy též "handshake"). V asynchronním přenosu se používají řízení toku dat (handshake) dvou druhů.
První je softwarový, kdy modem vysílá počítači znaky XON/XOFF, což jsou znaky CTRL Q (ASCII 17) pro uvolnění toku dat a CTRL S (ASCII 19) pro jeho zablokování. Tento způsob je sice použitelný u všech druhů hardwaru, nedovoluje však přenášet binární data.
Druhý způsob, hardwarový, využívá signálu RTC/CTS na sériovém portu.
Toto hardwarové (handshake) řízení toku dat lze použít pro všechny typy přenášených dat a volí se vždy, umožňuje-li to použití hardware a komunikační software. Vzhledem k tomu, že modem si sám určuje, kdy má počítač posílat data a kdy má posílání pozastavit, je výhodnější nastavit rychlost přenosu mezi počítačem a modemem na hodnotu vyšší, než je rychlost spojení mezi modemy. Modem pak nemusí na data od počítače čekat tak dlouho.
Použijeme-li navíc komprese dat, kdy si modem vysílané pakety komprimuje a přenáší pak vlastně rychleji, než odpovídá rychlosti navázaného spojení, je nastavení vyšší rychlosti mezi počítačem a modemem nezbytné, má-li být komprese dat vůbec využito.
 

 

Příloha 2

SIGNÁLY ROZHRANÍ DTE / DCE EIA - 232 D

(Níže modemový kabel)

Pin

Název

Název

Popis signálu

Směr signálu

 
 

CCITT

EIA

 

DTE => DCE

<=

 

1

101

AA

Ochranná zem (GND)

   

2

103

BA

Vysílaná data (TxD)

=>

 

3

104

BB

Přijímaná data (RxD)

<=

 

4

105

CA

Žádost o vysílání(RTS)

=>

 

5

106

CB

Připravenost k vysílání (CTS)

<=

 

6

107

CC

Data z modemu připravena(DSR)

<=

 

7

102

AB

Signálová zem (GND)

   

8

109

CF

Detekována nosná frekvence(DCD)

<=

 

15

114

DB

Vysílané hodiny (zdroj:DCE)

<=

 

17

115

DD

Příjem synchronizačních hodin

<=

 

18

141

 

Test místní analog. zpětné vazby

=>

 

20

108/2

CD

Data z terminálu připravena (DTR)

=>

 

20

108/1

 

Připoj modem (DCE) na linku

<=

 

21

140

 

Test vzdálené digit. zpětné vazby

=>

 

22

125

CE

Indikátor zvonění(RI)

<=

 

24

113

DA

Vysílané hodiny (zdroj: DTE)

=>

 

25

142

 

Indikátor testu

<=

 

 

Modemový kabel

strana modem 25pin

strana PC 25 nebo 9 pin

Počítač

Počítač

Počítač / Modem

Připojení

9pin

25pin

Signál

Modem pin

1

8

CD

8

2

3

RXD

3

3

2

TXD

2

4

20

DTR

20

5

7

Signálová zem

7

6

6

DTR

6

7

4

RTS

4

8

5

CTS

5

9

22

RI

22

 

 

KONEC