N Á Z V O S L O V Í

se týká především vyplňování "okének" při práci s modemem

 

COMMANDS SETUP

1. Commands SETUP -zde se nastavují parametry - pro sériovou komunikaci mezi modemem a počítačem tedy sériových portů COM1 /neboA/, COM 2 /nebo B/.
2 .BAUD RATE - rychlost přenosu dat mezi

- DTE (Data Terminating Equipment/ počítač nebo terminál /česky koncové zařízení přenosu dat (KZD) a
- DCE (Data Circuit Terminating Equipment) nebo někdy také (Data Comunications Equipment) modem nebo jiné zařízení ukončující datový okruh a zajišťující přenos (po telekomunikační lince).
- DTE jsou zdrojem a příjemcem dat
- DCE jsou připojeny na konci telefonní sítě a zprostředkovávají komunikaci mezi DTE*
Tato přenosová rychlost je omezena jednak hardwarově, ale také
softwarově.
A) Hardware - UART typu 8250 nebo 16540 mají problémy s rychlostí nad 20000bps a pro moderní modem o rychlosti přenosu14400bps je tento port pomalý, protože modem ještě provádí kompresi dat a DTE (počítač) jej nestačí zásobovat daty, rychlost je nevyužita.
UART typu 16550 AF obsahuje vyrovnávací paměť a je schopen dodávat data pro modem o rychlosti až 115 200bps.
B) Softwarové - například Windows 3.xx nepodporuje vyšší rychlost než 19 200bps na sériových portech. Zde se tedy opět rychlé modemy nevyužijí.
Z toho plyne, že je vhodné nastavit takovou přenosovou rychlost, kterou podporují obě položky.
Při nastavení rychlosti vyšší hrozí ztráta dat.


3. Data Bits, Parity a Stop Bits - určuje počet Datových bitů, Paritu a počet STOP bitů pro komunikaci,
Standardní nastavení bývá 8 Datových bitů, žádná parita, 1 Stop bit.
Toto nastavení se někdy také označuje: 8 N 1
Při problémech s komunikací je vhodné změnit toto nastavení například na 7,1,1, nebo 7,1,2.
4. Data Flow Control ,(Flow Control)- řízení toku dat
Možnosti:
A) tok dat nebude řízen (NONE)- pouze za předpokladu, že zařízení jsou schopna zpracovat přenášená data za všech okolností, toto ale velmi často není reálný požadavek.
B) řízení toku dat hardwarově ( RTC/CTS)- použít jako první! v tomto směru je technická literatura poněkud nepřesná, protože uvádí, že tento způsob řízení vyžaduje mít ještě další linku.
Z tohoto pohledu by ale nebylo možno realizovat spojení po 2drátovém komutovaném okruhu. Tomu ale tak není.
Zde se opomíjí vícenásobné využití téže telefonní linky v různém frekvenčním pásmu.
Jedná se tedy o jeden hlavní tok dat, a jeden pomocný tok řídících informací, přičemž se oba frekvenčně vejdou do telefonního pásma 300-3400Hz, přičemž každý využívá jinou část frekvenčního pásma. Řídící informace používají podstatně nižší tok dat a proto vyžadují i užší frekvenční spektrum a bývají v telefonním kanále na spodní části spektra. Pro tento druh přenosu poskytuje norma RS-232C několik řídících signálů.
C) řízení toku dat softwarově ( X-on/X-off) - použijte tehdy,
když hardwarové řízení nepracuje, nebo není možné ho z jiného důvodu použít. Zde se jedná o takový způsob řízení, kdy se jedna linka používá střídavě pro přenos dat a pro řídící signály.
Z toho vyplývá, že tento způsob přenosu je pomalejší.

5. Local Echo (opakování znaku klávesnice na monitoru) - zde velmi záleží na způsobu navázaného spojení.
A) Při spolupráci po komutované lince s BBS (Bulletin Board System), vrací vyslaný znak protější modem, protože je již takto nastaven.
B) Při jiném spojení, kdy nevíme, zda protější modem je již takto nastaven je výhodné Local Echo - ON.
Jestliže se znak na obrazovce opakuje 2x znamená to rovněž, že Local Echo je zapnuto na obou stranách.
Většinou se dá i bez zrušení spojení vypnout.
C) Spojení mezi modemy po pronajatém okruhu (nekomutovaná linka)
- Zde pokud si nezapnete Local Echo (nebo Echo Local)na obou
počítačích nevidíte na vlastním monitoru co píšete.
V této souvislosti je vhodné zapnout, pokud to software umožňuje, i návrat na začátek řádku a posun o řádek, které se označují CR, LF, případně CR/LF a to jak INbound (příchozí) tak OUTbound (odchozí).
Toto natavení pak zviditelní stisk klávesy Entr, kterou se dělá návrat a posun o řádek i na Vašem monitoru, jinak se provádí na protějším monitoru, ale na vlastním monitoru tomu tak není. /SETTINGS... PREFERENCES/

6. Advanced Setup -nastavení portů a intervalu přerušení IRQ
Toto nastavení nevyžadují všechny programy, mnohé si již umí příslušný sériový port COMx a interval přerušení zjistit.
Problémy ale mohou nastat především tak, kde dojde ke konfliktu zájmů o tentýž port. (například myš a modem).

DALŠÍ TERMINOLOGIE

Modem Control
Nastavení některých základních parametrů modemů.
Do některých položek se ukládají AT - příkazy, nebo jejich části.
Každý příkaz by měl končit znakem KONEC ŘÁDKU, např.:"AT A <CR>".
Různé programy používají různé symboly.


Dial Prefix
Řetězec příkazů, který sem uložíme se modemu pošle vždy před vytáčeným číslem. (viz automatické vytáčení)


Dial Suffix
Tento řetězec se modemu pošle po vytáčeném čísle.

Dialer Init String
Před začátkem vlastního vytáčení se modemu posílá tento řetězec.
Tato položka by neměla nikdy zůstat prázdná. Sem je vhodné uložit informaci pro inicializaci modemu. Pokud to modem nevyžaduje umístíme se příkaz podle manuálu k sofrware. /nezjištěno/

Connect String
Položka obsahuje řetězec, kterým modem odpoví po navázání spojení.
U modemů Hayes-kompatibilních je to obvykle řetězec CONNECT.
/neznámo/

Failure Strings
Sem je možno uložit až 6 různých řetězců označujících různé typy chyb, ke kterým může dojít při navazování spojení.

Number Prefixes
Umožňuje používat čísla uložená do paměti. Na tato čísla se pak může odkazovat zkráceně pomocí znaku @a písmene, které Number prefix označuje např. A.
Např. pro program ODYSEY:
DIAL PREFIX je ATDP,
DIAL SUFIX je '|'
Do Number Prefixu A uložíme číslo 004989 (volací předčíslí)
a do položky Dialling Directory si dáme řetězec '@A66530170.
Když později chceme navázat spojení s tímto číslem, program ODYSEY
automaticky dosadí za @A sekvenci 004989, přidá 66530170 a pošle
modemu. Ten pak vyvolá toto úplné telefonní číslo.

Hangup Command
Do této položky umístěte příkaz který donutí modem zavěsit.
Je to obvykle ~+++~.( nebo ATH0 pro ruční ovládání).

Init String (Modem Init String)
Řetězec uložený v této položce se modemu pošle jen jednou a to při startu programu. Provede inicializaci modemu.
Některé modemy to nevyžadují, jiné se automaticky inicializovat neumí a MUSÍ se jim tento řetězec zadat.

Je nutno jej vyhledat v originál manuálu.

Například pro GVC:
Pro VOICE FAX MODEM 14 000 bps to je : AT&F&C1S7=45
Pro FAX MODEM 33 600bps je tentýž: AT&F&C1S7=45
Je-li vše v pořádku, modem odpoví OK.

Originál manuál k modemu 33 600bps, str. 73
Initializacion String for PC Communication Software

Data communication software : ATE1Q0&C1&D2
FAX software: ATE1Q0&C1&D2S0=0

 

Error Corection
Opravný kód zapnut nebo vypnut, blíže viz manuál, použití shodné jako u FAXů, tehdy, jsou-li na tuto funkci nastaveny oba.

Connect Timeout (důležité nastavení)
Položka tvoří celé číslo ve vteřinách, po kterou se modem bude pokoušet navázat spojení. Nepodaří-li se v této době spojení navázat pokus je pokládán za neúspěšný.
Nastavení této hodnoty je možno v rozsahu 1 - 255.
Velký vliv na nastavení této hodnoty má také skutečnost, po kolika zvoněních se protější strana přihlásí.
Doporučuji nastavit minimálně 60.
Některé programy neumožňují nastavit více jak 2místné číslo, maximálně tedy 99.
Nastavení 30 není vhodné.
Maximum Redials (kolikrát opakovat pokus o spojení?)
Zde nastavíme hodnotu číselnou, kolikrát se má opakovat pokus o spojení.
Součástí tohoto nastavení bývá i nastavení prodlevy mezi opakováním pokusu o spojení - Delay before redial v minutách nebo vteřinách.

MNPx - Microcom Network Protocols

kde x je 2-5 . Jedná se o kompresní rutinu firmy Micocom Network. Komprese je vysoká, ale má nevýhodu v tom, že nepozná již komprimovaný soubor.

Podle doporučení ITU-TSS (Internationale Telcomunication Unit - Telecomuntcion Standradisacion Sector) se používají podovní protokoly pro kompresi dat pod označením V.24bis, které ale komprimované soubory rozeznají a nepokošejí se je znovu komprimovat. Nejsou shodné s MNP!!

Na obrázku je vypínací chatrakteristika platní pro modemy , faxy a záznamníky a definuje ztrátu nosného signálu (CD), nebo ticho na lince v případě záznamníku