6.2 Spojování


6.2.1 Navazování a rušení spojení

Předpokládá se práce v terminálovém režimu

Navazování spojení mezi počítači pomocí modemů má svá pravidla a může být o něco složitější než běžné telefonování nebo faxování.
Pro ustavení datového spojení modemem potřebuje uživatel znát:
1) Telefonní číslo volaného
2) Vědět zda voláte jiný modem, a nebo je volaný váš modem
3) Znakový formát přenášených dat
4) Použitou terminálovou emulaci

Vytočení čísla modemem se zdá být primitivní záležitostí, kterou zvládne každý uživatel, bohužel tomu tak vzhledem k proměnným parametrů telefonních ústředen a telefonní sítě vždy není. Nejčastěji jsou potíže s vytáčením způsobeny záměnou impulsní volby za tónovou a nastavením parametru ATX4 pro detekci oznamovacího a obsazovacího tónu.
Vytáčení čísla volaného se provede pomocí AT příkazu ATD doplněným o T pro tónovou, nebo P pro impulsní volbu a telefonním číslem, případně ještě před číslem čárkou , která zajistí pauzu (podle nastavení příslušného registru Sn, obvykle 2s) mezi připojením na linku a zahájením volby.
Při nastavení modemu ATX4 kontroluje tento oznamovací a obsazovací tón. Jak již bylo řečeno, předpokládá se oznamovací tón standard USA, což je nepřerušovaný oznamovací tón, který naše státní ústředny negenerují.

Pro odstranění potíží pak je vhodné změnit nastavení na ATX3 nebo ATX1 , blíže viz AT příkazy.
Často se může stát, že na lince hovoříte a potřebujete v rámci navázaného spojení pokračovat datovým spojením. Vytočili jste číslo a navázali spojení telefonem sériově připojeným k modemu.
Před ukončením hovoru se s protější stranou dohodněte, kdo z vás bude spojení iniciovat /navazovat/ , a kdo odpovídat.
Obsluha vysílajícího modemu vydá příkaz / například / ATX3D
Obsluha odpovídacího modemu vydá příkaz ATA
Jakmile modemy naváží spojení, na obrazovce počítače se objeví příslušné hlášení, kupříkladu CONNECT 9600.
Telefon pak můžete zavěsit a komunikovat modemy v terminálovém režimu.

6.2.2 Odpověď modemu

Aby modem odpovídal na volání druhého modemu automaticky, musí být softwarově nastavitelný do režimu, kdy dokáže vyzvednout linku a navázat spojení s volajícím modemem (tzv, answering mode).

Volající se anglicky nazývá dialing a volaný answer, v žargonu pak dial/answer.

Nastavení modemu do odpovídacího režimu (často označované jako auto-answer ) se provádí komunikačním programem nebo příkazem pro nastavení hodnoty registru S0 ( příkaz ATS=n, kde "n" je počet zvonění před zvednutím linky: je-li nastavena 0, modem linku nezvedá).
Má-li váš modem kontrolku "AA" , správnost nastavení režimu automatické odpovědi poznáte podle toho, že bude svítit.

Manuální odpověď tedy znamená, že při zazvonění musíte spustit komunikační program, který inicializuje modem. Pak je nutné vyslat příkaz ATA (rozsvítí se kontrolka OH na modemu). Takové spojení není příliš pohodlné a vyžaduje koordinaci s volajícím.
I proto jsou pro automatické datové spojení využívány telefonní nebo pevné linky, které jsou vyhrazeny výhradně pro přenos dat.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro automatický provoz modemu potřebujeme zajistit minimálně tento režim provozu:
1) Musíme mít modem, který při přijetí zvonění nastartuje počítač včetně komunikačního software .
2) Trvale spuštěn počítač s komunikačním /¨software běžícím třeba na pozadí / , a zapnutý modem
.
Provoz na pronajaté lince vyžaduje zvláštní nastavení a pravděpodobně i obsluhu.

Zde je vhodné upozornit na skutečnost, že existují komunikační programy s tzv. hostitelským režimem, kdy je možno se spojit s jiným PC a používat pro jeho obsluhu vlastní klávesnici a monitor, (pracovat na vzdáleném PC).

6.2.3 Vyzývací a odpovídací režim

Pokud svým modemem voláte druhý modem, jste iniciátorem spojení a Váš modem navazuje spojení v tzv. vyzývacím režimu (originate) , tyto výrazy se používají běžně v literatuře!!! standard.
Některé modemy dokáží ovšem ustavit spojení pouze jako modemy, které spojení vyvolaly, tedy originate / nereagují na vyzvánění- nepřihlásí se /.

U ostatních modemů se řízení odpovědi modemu ve vyzývacím či odpovídacím režimu provádí standardně AT Hayes příkazem AT&An. Volající modem se pak musí přepnout do odpovídacího režimu, aby došlo k navázání spojení!!! Viz též AT&Dx

6.2.4 Přerušení a ukončení spojení

Přerušení a ukončení spojení modemů má svá pravidla a není tak jednoduché jako prostě zavěšení telefonu.
Po navázání spojení jsou modemy propojeny v přenosovém režimu a data jimi procházejí do vzdálených počítačů.
Pokud přepneme jeden modem do příkazového režimu - v terminálovém pracovním prostředí-, datové spojení je dočasně přerušeno, avšak linka je stále propojena, takže po přechodu zpět do přenosového režimu je možno pokračovat v přenosu dat.
Pokud jeden z modemu zavěsí nebo se spojení rozpadne, ztratí se nosná frekvence a pro obnovu spojení je nezbytné vytočit číslo a propojit modemy.

Spojení je proto zpravidla monitorováno dvěma způsoby:
1) Modemy prohlížejí během přenosu data a hledají únikovou sekvenci znaků (+++)
2) Průběžně zjištˇují přítomnost nosného signálu.

Pro ukončení spojení existuje několik možností:
Nejméně správné a nejdražší spočívá v prostém vypnutí modemu, zde hrozí nebezpečí, že zaplatíte spojení až do okamžiku, kdy protější modem zavěsí, což udělá až na základě zjištění, že rozpoznal Vaše odpojení (což není jisté).

Není-li vyhnutí a modem musíte vypnout, ukončete také komunikační program, pak modem znovu zapněte a spustˇte program .

POZOR : u interních modemů musíte VYPNOUT počítač, nestačí RESET !!!!! protože je nutno odstranit napájecí napětí pro modem a toho se dosáhne pouze vypnutím PC.

Každý profesionální systém přenosu dat (BBS, datová informační služba, Videotex apod.) mají MENU v němž nabízejí příkaz pro ukončení spojení. Využívejte zásadně tohoto menu.
Tak si zajistíte korektní ukončení spojení a rozpojení linky.

Jako další můžete použít příkaz pro zavěšení, který bývá součástí komunikačního programu.

Poslední možností je použití přímo příkazu AT pro položení linky ATH nebo ATH0.
Je-li ale modem v přenosovém režimu, musíte jej nejprve přepnout do režimu příkazového pomocí únikové sekvence +++.