6. Konfigurace modemu

Slovem "konfigurace" modemu označujeme soubor nastavení parametrů na určité hodnoty, vhodné pro spolupráci s daným počítačem.
U většiny modemů se dnes provádí nastavení softwarově, tedy pomocí příkazů přes počítač.
Nastavenou konfiguraci je obvykle možno uložit do paměti.
Nový modem bývá od výrobce přednastaven na určitou konfiguraci, o níž výrobce předpokládá, že by mohla vyhovovat běžným provozním podmínkám.
Toto nastavení se označuje jak "factory settings". (firemní konfigurace). Je uložena v pevné paměti ROM odkud je možno ji kdykoliv vyvolat, a tak modem vrátit do výchozího nastavení.
Na tomto místě je vhodné se zmínit o tom, že firemní konfigurace obvykle pro provoz na JTS nevyhovuje, přinejmenším z toho důvodu, že předpokládá oznamovací tón ve státní síti nepřerušovaný, tak jak se používá v USA, což není splněno.
Výše uvedená skutečnost je často příčinou proč se modemy po připojení na linku opět odpojí a nerealizují spojení.Nastavení blíže viz AT příkazy a originální manuál!!

6.1 Základy přenosu souborů

6.1.1 Je modem správně připojen ? - příkaz AT

při spuštění instalovaného komunikačního programu se znovu ujistěte, že je modem zapnut , aby mohlo dojít k jeho automatickému nastavení - inicializaci programem. Jakmile se program spustí, mělo by se na obrazovce počítače objevit okno s kurzorem orámované nabídkami, ikonami apod. ( Některé programy je nutno do tohoto režimu uvést spuštěním např. Modem, nebo Communications , Terminál ).

Program se dostal do tzv. terminálového módu, a modem je v příkazovém režimu.
Znamená to , že text, který napíšete, bude stiskem Enter odeslán modemu, který ho vyšle zpět na obrazovku počítače a pošle ještě tzv. výsledkový kód příkazu, což je odpověď modemu na zadaný příkaz. Vše co napíšete, tedy prochází nejprve přes sériový port do modemu, a vrací se stejnou cestou zpět na monitor.
Každý příkaz modemu musí předcházet slabika AT nebo "at" ( zkratka "ATTENTION" - pozor příkaz), která modem upozorňuje , že bude následovat příkaz.

Bez "AT" modem nahlásí chybu ERROR, stejně jako pokaždé, když obdrží příkaz, kterému nerozumí. Instalace musí být ukončena zjištěním, že po zapnutí modemu a spuštění komunikačního programu se modem opravdu přihlásí. Pro kontrolu správnosti instalace zadejte příkaz AT "Attention" .
Je-li připojení správné a máte EXTERNÍ modem, diody RD a SD nepatrně zablikají a na obrazovce by se mělo objevit slovo OK (nebo 0). Jestliže se OK neobjeví, přesvědčte se , že je komunikační port správně adresován.

Obvyklé nastavení portů je následující:

PORTY COMx

ADRESA

IRQ

COM 1, COM 3

03F8H, 03E8H 4

4 nebo 2

COM 2, COM 4

02F8H, 02E8H 3

3 nebo 1

     

Paralelní porty LPTx

   

LPT1

0378H

7

LPT2

0278H

5

LPT3

03BCH

7


Pro interní modemy se obvykle používá nastavení COM 3 a IRQ5.
Modem musí být připojen k portu, se správnou adresou, v souladu se zadáním v komunikačním programu.
Pokud vám není adresa známa, můžete ji zjistit spuštěním programu MSD.EXE, nebo SYSINFO, současně máte možnost zjistit příslušné intervaly přerušení IRQ.

6.1.2 Co dělat, když tomu tak není?

Může dojít i k situaci, že se napsaný AT příkaz vůbec nezobrazí. Příčiny mohou být tyto:
1) Zcela chybná instalace modemu, takže modem s počítačem nekomunikuje.
2) Není zapnuto Echo modemu, čímž se stane, že modem nevrací na obrazovku vydávané příkazy.
V takovém případě sice příkaz obdrží, ale vy nemáte kontrolu, jaký příkaz byl modemu zaslán. Na terminálové obrazovce se pak objeví v nejlepším případě jen výsledkový kód příkazu.
Echo zapnete obvykle příkazem ATE1 , nebo pod některou ikonou, kde máte možnost vybrat LOCAL ECHO ON nebo OFF

6.1.3 Výběr portu

Při volbě sériového portu nesmí dojít k tomu, že je na stejné adrese připojen modem a jiné sériové zařízení, např. myš nebo síťová karta.


Pro správnou funkci musí mít modem nebo fax modem jedinečné jméno portu (např. COM 3), adresu ( např. 2E8H / H=hexadecimálně/ ), a přerušení např. IRQ5. Je proto žádoucí , aby interní modemy podporovaly i jiná přerušení než IRQ3 a 4, (např. IRQ5 a 7), protože pak je lze připojit na adresu , která je obvykle volná a nemůže dojít ke konfliktu s jiným zařízením.


Při přetrvávajících konfliktech mezi zařízeními o něž v dnešní době připojování řady periferií k počítači není nouze, je vhodné použít spolehlivé detekční programy, které zjistí obsazení počítače.
Při připojování externího modemu kabelem k počítači můžeme narazit i na problém 9ti a 25ti kolíčkovými konektory. Na straně modemu je vždy konektor s 25ti zdířkami, avšak na straně počítače můžete narazit na konektory 9 a 25, je nutný modemový kabel s příslušnými konektory, nikoliv seriový kabel a redukce 9/25 protože by došlo k dvojímu překřížení datových vodičů a PC a modemem by si nemohly vyměňovat data.

Pro úplnost dodejme, že sériové porty s 9ti vodiči nelze využít pro synchronní komunikaci , vyžadující další vodiče pro přenos časového signálu / je třeba 25pin /.

Zapojení signálů viz ROZHRANÍ RS-232 viz výše a příloha 2 !